Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

Prodávajícím je obchodní společnost POP Tábor-JC, s.r.o., se sídlem Tábor, Staroklokotská 17, PSČ 390 03, IČO: 25159038, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6787, e-mail: info@asoto.cz , telefon: 731188487 (dále jen „Prodávající“) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.asoto.cz vlastněný, provozující společností POP Tábor-JC, s.r.o. na internetových stránkách www.asoto.cz

1.2. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto OP a souhlasí s Reklamačním řádem Prodávajícího.

1.3. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá Kupní Smlouva v písemné formě, dodá Prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě. Elektronická objednávka je pouze návrhem na uzavření Kupní Smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího.

1.4. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti vzájemnou dohodou. Prodávající za tímto účelem provádí interní šetření a to bezodkladně po zjištění všech skutečností. Stížnosti a podněty je možné zaslat e-mailem na adresu  nebo poštou doporučeně na adresu asoto.cz/POP Tábor-JC, info@asoto.cz s.r.o., Staroklokotská 17, Tábor 390 03 V případě spotřebitelského, reklamačního sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení, Štěpánská 15, 12000 Praha 2 - www.adr.coi.cz  V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v Kupní Smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

2.2. Váhy, rozměry, kapacita, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve Smlouvě výslovně označeny jako závazné.

2.3. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými pokyny k údržbě a použití zboží.

3. Místo plnění

3.1 Při osobním odběru zboží je Kupující povinen sdělit číslo objednávky a jméno zákazníka. V případě, že zboží odebírá jiná osoba než Kupující, je tato osoba povinna se prokázat plnou mocí od Kupujícího a platným občanským průkazem.

4. Objednání zboží, uzavření Smlouvy

4.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4.2. Kupující, který objednává zboží za účelem jeho dalšího prodeje je povinen vyplnit také informace v části „údaje pro firmy“.

4.3. Objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy. K uzavření Kupní Smlouvy dochází až po zaslání potvrzení o vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

4.4. Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je povinen tento údaj řádně opravit.

4.5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4.6. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná Kupní Smlouva, elektronická objednávka uzavřenou Smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

4.7. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná Kupní Smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování Smlouvy, resp. jednostranně nabízených Prodávajícím po uzavření Smlouvy na jeho internetové stránce.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo již neexpedovat objednávku / platba na dobírku / pokud ze strany kupujícího došlo k úmyslnému nevyzvednutí předešlé zásilky.

4.9. Kupující má právo zrušit objednávku pouze do chvíle, než obdrží potvrzení o uzavření Smlouvy ze strany prodávajícího dle čl. 4.3. těchto OP.

4.10. Pokud Kupující prodá zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

5. Cena a placení

5.1. Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží, uvedené ceny za zboží jsou včetně DPH.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

5.3. Kupní cena bude považována za zaplacenou úhradou ceny dopravci při převzetí zboží, připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet Prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v
pokladně Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

5.4. Faktura vystavená na základě Kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem.

5.5. Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5.6. Splatnost faktury je 7 dní od data vystavení.

5.7. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, cena za platbu a další poplatky uvedené v objednávce.

5.8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání zboží.

5.9. Dárek k nákupu zdarma - Jedná se o dárkový předmět k nákupu v počtu 1 kus. V případě vrácení zboží je nutné vrátit i tento dárek. Nedojde-li k vrácení, bude účtována zákazníkovi běžná prodejní cena dárku.

6. Informační povinnost poplatníka (§ 25 ZoET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. Dodací lhůta

7.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

7.2. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se jej Prodávající vyexpedovat nebo předat dopravci do 4 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

7.3. Jedná-li se ze strany Kupujícího o důležitou objednávku, je povinen vyžádat si od Prodávajícího písemné potvrzení dostupnosti zboží a objednávky, a to vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že zboží je momentálně nedostupné nebo vyprodané. V takovém případě je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a objednávka Kupujícího je dnem doručení oznámení zrušena. Kupující není oprávněn požadovat jakékoliv náhrady vyplývající ze zrušené objednávky z důvodu nedostupnosti zboží. V těchto případech Prodávající doporučuje Kupujícímu vytvořit novou objednávku.

7.4. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li Prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží Kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené Kupujícím k aktuální objednávce - Kupní Smlouvě na jeho účet.

7.5. Objednávky s větším počtem kusů než 1 mohou být odeslány a doručeny nezávisle na sobě. Cena dopravy se tímto nemění.

8. Přepravní podmínky

8.1. Přehled možných způsobů doručení zásilek Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za zboží také náklady/cenu za dodání zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání zboží. Cena za dodání – dopravu zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží a obsahuje veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod. Aktuální výše ceny za dodání zboží je včetně DPH a je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání, a to ve výši účtované příslušným dopravcem. S ohledem na možné změny cen za dodání zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u zboží na stránkách. Pokud zvolíte dopravu Českou poštou, balíček Vám bude dopraven službou Balík do ruky, která zajišťuje expresní dodání v pracovní dny do 24 hodin od okamžiku expedice. Zároveň Vám bude odeslána sms s číslem balíku a e-mail s odkazem na sledovací systém České pošty, jehož prostřednictvím můžete kontrolovat cestu zásilky na Vaši adresu. Vzhledem k vysoké spolehlivosti a rychlosti tento způsob dopravy doporučujeme. Jak probíhá dodání Balíku do ruky? Doručovatel zásilku přiveze na dodací adresu v pracovní den, obvykle mezi 8. a 16. hodinou, kde Vám ji předá.Pokud Vás nezastihne, ponechá ve Vaší poštovní schránce výzvu k vyzvednutí balíčku na pobočce pošty. Na poště pak zásilka bude uložena po dobu 7 dnů, v případě nevyzvednutí se vrátí na náš sklad a objednávka bude automaticky stornována. Rádi bychom upozornili, že přesnou hodinu doručení nejsme schopni zajistit ani sdělit. V případě, že Vás pošta při doručování nezastihne, máte možnost Vaší pobočku pošty telefonicky zažádat o opětovné doručení balíku na Vaši adresu. Tato služba je bezplatná. Průběh doručení zásilky můžete sledovat na internetových stránkách České pošty: Sledování zásilek (Track&Trace). Viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky prosím nepřebírejte. Kontaktujte nás na infolince 731188487 , abychom se domluvili, jak dále postupovat. Pokud Vám do tří pracovních dnů od obdržení sms a e-mailu o expedici nebude balíček doručen ani nedostanete výzvu k vyzvednutí, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na lince 731188487, email:  info@asoto.cz Nejlevnější cena poštovného činí 89 Kč. Cena doběrečného /dobírka, platba hotově přepravci/ číní 45 Kč.

8.2.  Přehled možných způsobů platby  Kupující je povinen uhradit cenu za zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

(i) tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,

(ii) online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému

Platba rychlým bankovním převodem je realizována prostřednictvím služby online plateb. Jestliže se kupující rozhodne zaplatit kupní cenu rychlým bankovním převodem, provede volbu daného způsobu úhrady zboží v procesu objednávky. Po dokončení objednávky bude automaticky přesměrován do internetového bankovnictví. Po přihlášení se zobrazí předvyplněný platební příkaz. Po jeho potvrzení kupujícím je platba během několika minut připsána na příslušný účet.

S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou zboží.

8.3 S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u zboží na stránkách. Cena za kupujícím zvolený způsob platby obsahuje vždy veškeré daně (zejména DPH), poplatky apod.

9. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

9.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo konečným uživatelem při prodeji.

9.2. Při rozdělení objednávky na více zásilek platí počátek lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ode dne převzetí poslední části objednávky Kupujícím.

9.3. Kupující je povinen při přebírání od dopravce překontrolovat neporušenost obalu zásilky a případné poškození neprodleně nahlásit.

9.4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit na adresu operátora e-shopu - e-mail: info@asoto.cz , telefon: 731188487 , Adresa : asoto.cz/POP Tábor-JC, s.r.o, E-SHOP, Staroklokotská 17, Tábor 390 03

9.5. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Reklamace použitého zboží je možné uplatnit zasláním na adresu reklamačního oddělení. asoto.cz/ POP Tábor-JC, s.r.o, reklamační oddělení Staroklokotská 17, Tábor 39003 e-mail: info@asoto.cz telefon: 731188487

9.6. Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží Formulář pro uplatnění reklamace použitého zboží, který by měl v zájmu urychlení reklamace obsahovat: datum dodání zboží, název a číslo výrobku, a kupní cena ( doklad o zakoupení, např. kopii paragonu, číslo objednávky, výjezd z terminálu, či udání přesného dne a místa nákupu, aby mohl být nákup ověřen),reklamované množství, přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace, kontaktní spojení (nejlépe tel.číslo či e-mail adresa), adresa zákazníka na kterou má být vyřízená reklamace zaslána.

9.7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady.  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.

9.8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, pokračuje původní záruční lhůta, nezačíná tím nová 2 letá záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Dále s běžným opotřebením či mechanickým poškozením zákazníkem.

[Práva kupujícího z vad]

9.9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To neplatí (a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy zboží a ujednání stran. (e) u mechanického poškození zboží či jiného poškození ač vědomě či nevědomě zákazníkem.

9.10. Nemá-li Zboží vlastnosti sjednané, tj. má-li Zboží vadu/y: Oprávněná reklamace má 4 varianty rešení: 1/ opravu zboží 2/ výměnu zboží za nové 3/ poskytnutí slevy na zboží 4/ vrácení peněz. Záleží jestli je vada podstatným nebo nebo nepodstatným porušením smlouvy. Podstatné porušení je, že zboží nemá vlastnosti, pro které bylo koupeno nebo vlastnosti zásadní. Jiná porušení se považují za nepodstatná. Při podstatném porušení smlouvy si může zákazník vybrat jestli chce věc opravit, vyměnit, dostat slevu na zboží nebo odstoupit od smlouvy a vrátit peníze. U nepodstatného porušení volí zákazník mezi slevou a odstraněním vady, odstoupení od smlouvy je možné nejde-li vada odstranit, případně nestihne se vyřídit v zákonné lhůtě. Požadovaný způsob uveďte do reklamačního protokolu.

9.11.  Pokud se v průběhu záruční lhůty třikrát objeví stejná vada a třikrát ji zákazník reklamuje má zákazník právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

9.12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.13 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že zboží má vady – reklamovat zboží, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil (Prodávající neodpovídá za vadu/zvětšení rozsahu vady v případě, že
kupující po zjištění vady – kdy se vada stala zjevnou zboží dále používal). Při oznámení o vadě – reklamaci zboží, kupující sdělí prodávajícímu jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace – uplatnění práva z vady zboží s tím, že volbu uplatněného nemůže práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

9.14.Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

9.15. Kupující je povinen prokázat, že Zboží zakoupil u Prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není Prodávající povinen reklamaci přijmout.

9.16. Pro posouzení vad a jejich vyřízení je kupující povinen předat zboží tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, (i) které nebude předáno tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit a (ii) v případě, že zboží nebude řádně vyčištěné, vysušené apod. v souladu s obecnými požadavky hygieny a běžnými postupy.

9.17. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

9.18 Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

9.19. Vyřízením reklamace se rozumí odstranění vady, výměna zboží, poskytnutí slevy nebo vrácení peněz. Za vyřízenou reklamaci se považuje, když prodávající informuje kupujícího /zákazníka/ že je reklamace vyřízena a jakým způsobem se tak stalo. V případě, že si kupující reklamované zboží nevyzvedne, může prodávající účtovat kupujícímu skladné v odpovídající výši.

9.20 V případě námi uznané reklamace za oprávněnou, dojde k uhrazení ceny přepravného / cena přepravného od kupujícího směrem k eshopu/, ve výši nejlevnějšího námi nabízeného způsobu dopravy. V opačném případě /zamítnuté reklamace/ eshop asoto.cz neponese náklady, které zákazníkovi vznikly při přepravě reklamovaného zboží /cena přepravného od kupujícího směrem k eshopu/.

9.21. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

1/ je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

2/ jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

3/ vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

4/ je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

5/ vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

9.21 Veškerá ustanovení výše a zde nepopsaná se řídí dle aktuálního platného Občanského zákoníku. Případné spory při řešení a vyřízení reklamace může zákazník řešit mimosoudní cestou na adrese kontaktu - viz. bod 1.4

10. Poučení o právu na odstoupení od Smlouvy

10.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

10.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Zaslat na adresu ze které Vám bylo původně zboží odesláno.

Na stránkách asoto.cz můžete vytisknout formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností.

10.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

10.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy: Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, platbu, kterou jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného a nepoškozeného zboží.

10.5. Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

10.6. Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

10.7. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailovou adresu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní Smlouvy.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Výše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace Smlouvy, identifikace smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Tyto uvedené osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. E-mailová adresa a telefonní číslo budou dále zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení („Souhlas pro marketingové účely“), poskytne-li kupující k tomuto užití svůj souhlas například zaškrtnutím příslušného pole pro souhlas nebo nezaškrtnutím příslušného pole pro nesouhlas při objednávce Zboží, a to po dobu 3 let vždy od poslední uzavřené Smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv jednoduchým způsobem ukončit/odhlásit a Vaše uvedené údaje budou z databází odstraněny, a to například zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu info@asoto.cz, proklikem na odkaz v obchodním sdělení, prostřednictvím sms či jiným vhodným způsobem. Souhlas pro marketingové účely zahrnuje zejména souhlas s:      - zasíláním obecných obchodních sdělení,      - zasíláním uživatelsky přizpůsobených obchodních sdělení/cílená reklama,      - zasíláním informací o soutěžích (spotřebitelských),      - zasíláním dotazů o spokojenosti a hodnocení Prodávajícího, nákupu či Zboží,      - zasíláním jiných sdělení, dotazů či žádostí související se zkvalitněním či kontrolou poskytovaných služeb nebo prodeje Zboží a průzkumu mínění kupujícího jako zákazníku – vždy ve vztahu ke Zboží/službám Prodávajícího. Na adrese info@asoto.cz můžete také kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu údajů, popřípadě požádat o výmaz osobních údajů. Prodávající bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: I. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, II. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

11.10. Co jsou cookies? Cookie je malý soubor, který se z naší webové stránky ukládá na pevný/hard disk (včetně mobilních zařízení) uživatele/návštěvníka. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL adresa (stránka, ze které návštěvník přišel), stránky/produkty navštívené na našem webu, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny apod. Platnost/funkčnost souborů cookies buď vyprší na konci internetové relace (po odpojení zařízení od stránek/internetu) nebo vyprší po určité omezené době. Důvod použití Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití. Ochrana osobních údajů Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici. Druhy souborů cookies Běžně a vždy s ohledem na aktuální vývoj v příslušných informačních technologiích používáme tyto typy souborů cookies: (i) Vyžadované - jsou nezbytné a pomáhají Vám pohybovat se po webových stránkách a vidět určité funkce. Tyto soubory například zajišťují uložení nákupního košíku při všech krocích procesu uzavírání objednávky; (ii) Funkční - umožňují zajistit ještě příjemnější zákaznický zážitek. Tyto soubory Vám pomáhají ukládat a připomínat Vám nákupní košík a umožňují vytvářet seznamy přání apod.; (iii) Výkonnostní - nám pomáhají porozumět nákupnímu chování našich návštěvníků. To nám umožňuje neustále vylepšovat naše webové stránky, aby pro Vás bylo nakupování co nejsnazší a nejpříjemnější; (iv) Interakční - se používají k tomu, abyste mohli vyjádřit svůj názor - co si myslíte o našich produktech, webových stránkách apod.. Tyto soubory cookies Vám umožní vyjádřit se na sociálních médiích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete, a popovídat si s pracovníky našich služeb. Můžete však také poradit našim ostatním (potenciálním) zákazníkům tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze; (v) Cílení reklam - si zapamatují Vaše preference týkající se produktů a nakupování. Tyto soubory cookies nám umožní zjišťovat, co máte rádi. Takže když například procházíte výsledky hledání ve vyhledávačích, budou se zobrazené reklamy více týkat Vašich preferencí. Když chcete použití souborů cookies zakázat: Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání, pokud s jejich užitím nebudete výslovně souhlasit. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče.

12. Ochrana spotřebitele

12. 1. S účinností novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má každý spotřebitel od 1.2.2016, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb -ADR (alternative dispute resolution).

12. 2. Kompletní seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

12. 3. V drtivé většině případů je tímto kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení, Štěpánská 15, 12000 Praha 2,  www.adr.coi.cz

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

13.2. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová Kupní Smlouva) má Kupující právo odstoupit od Smlouvy, dojde-li po podpisu Smlouvy k podstatné změně OP. Odešle-li Kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

13.3. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

13.4. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

13.5. Odeslanou objednávkou (návrhem Kupní Smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2018

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené